Thêm nhiều kiến thức và trải nghiệm qua chương trình sinh hoạt ngoại khóa của chi bộ