Thường trực Đảng ủy Tổng công ty làm việc với Ban Thường vụ và lãnh đạo Công ty Quản lý bay miền Nam