Thường vụ Đảng ủy VATM ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường kỷ luật, kỷ cương