Tổ chức lấy ý kiến góp ý vào Văn kiện Đại hội Đoàn Thanh niên TCTQLBVN