Tổ chức thành công Đại hội điểm Chi bộ Phòng Nghiệp vụ