Trung tâm Hiệp đồng điều hành bay tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên