Trung tâm Quản lý Luồng không lưu tổ chức Hội nghị Quán triệt Nghị quyết và triển khai kế hoạch năm 2017