Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Bắc thực hiện giám sát Chi bộ Phòng An toàn - An ninh