Văn phòng Tổng công ty tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020