Ban Thường vụ Đoàn Bộ Giao thông vận tải làm việc với các cơ sở đoàn khu vực thành phố Hồ Chí Minh