Chi đoàn Cơ quan-Văn phòng Công ty Quản lý bay miền Trung: Tổ chức Kết nạp đoàn viên mới và Sơ kết công tác đoàn 6 tháng đầu năm 2019