Chi đoàn Điều hành bay ra mắt Công trình thanh niên “Hòm Thư An Toàn”