Chi đoàn Điều hành bay, Trung tâm QLLKL - Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3