Chi đoàn KS TCTS TSN - Tổng kết hoạt động Chi Đoàn năm 2022 và Lễ trưởng thành Đoàn