Chi đoàn Trung tâm Kiểm soát Đường dài Hồ Chí Minh sôi nổi chào mừng ngày 20/10