Chi đoàn Trung tâm Kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh tổ chức Giải cầu lông nội bộ