Chương trình tuyên truyền văn hóa an toàn hàng không năm 2019 tại khu vực Miền trung