Công ty Quản lý bay miền Nam hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2017