Công ty Quản lý bay miền Nam: Tổ chức 1/6 cho các cháu thiếu nhi