Công ty Quản lý bay miền Trung: Tập huấn công tác Đoàn năm 2015