ĐCS CTQLBMT: Tuyên truyền tình hình biển đảo tại Đài KSKL Chu Lai