Đoàn thanh niên Tổng công ty tổ chức các hoạt động trong dịp 27.7