Đoàn cơ sở Công ty quản lý bay miền Bắc: Tổ chức ngày 1/6 cho con cán bộ, nhân viên Công ty