Đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Nam sôi nổi các hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên năm 2023