Đoàn cơ sở CT.QLBMN - Giao lưu hội thao các đơn vị đoàn thanh niên cụm Tân Sơn Nhất