Đoàn cơ sở Khối cơ quan TCT: Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2013