Đoàn cơ sở Trung tâm Khí tượng hàng không: Hội nghị Ban Chấp hành đầu tiên sau khi thành lập