Đoàn cơ sở Trung tâm QLLKL hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” và “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2023