Đoàn cơ sở Trung tâm Quản lý luồng không lưu tặng quà cho con cán bộ, nhân viên nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6