Đoàn Cơ sở Trung tâm Quản lý luồng không lưu thăm viếng Nghĩa trang Vị Xuyên và trao quà từ thiện Điểm Trường Thanh Sơn