Đoàn cơ sở Trung tâm Quản lý luồng không lưu tích cực tập luyện các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028