Đoàn cơ sở Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức hoạt động Quốc tế thiếu nhi 1/6