Đoàn Cơ sở Trung tâm Quản lý luồng không lưu: Tổ chức Lễ Trưởng thành đoàn cho các đoàn viên