Đoàn Cơ sở Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức thành công Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ VI (2017-2019)