Đoàn Cơ sở Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức triển khai kế hoạch công tác Đoàn năm 2023 và phát động thi đua chào mừng Tháng Thanh niên năm 2023.