Đoàn Cơ sở Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức vui Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi