Đoàn thanh niên ATTECH tổ chức hoạt động xã hội từ thiện và chương trình giáo dục chính trị tư tưởng cho các đoàn viên tại tỉnh Điện Biên