Đoàn Thanh niên Công ty Quản lý bay miền Bắc tham gia công tác bảo đảm cho hoạt động bay hiệu chuẩn sân bay Vân Đồn