Đoàn thanh niên Công ty Quản lý bay miền Nam giới thiệu về ngành kiểm soát không lưu với sinh viên học viện Hàng không