Đoàn QLB miền Nam mang Trung thu ấm áp cho các cháu vùng cao