Đoàn Thanh niên Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay tổ chức hoạt động về nguồn tại Bắc Giang