Đoàn thanh niên Đài Kiểm Soát Không Lưu Cà Mau tặng quà gia đình chính sách và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng