Đoàn thanh niên Đài Kiểm Soát Không Lưu và Trạm Radar thông tin Cà Mau tham gia ngày hội hiến máu nhân đạo Tỉnh Cà Mau tháng 3/2021