Đoàn Thanh niên Đài Kiểm Soát Không Lưu và Trạm Radar thông tin Cà Mau tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ XIX