Đoàn Thanh niên Khối cơ quan Tổng công ty: Đại hội Chi đoàn Tài chính nhiệm kỳ 2019-2022