Đoàn Thanh niên Khối tổ chức diễn đàn “Tuổi trẻ Khối các Cơ quan Trung ương tham gia thực hiện chính sách người có công với cách mạng”