Đoàn Thanh niên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức chương trình xã hội từ thiện “Ấm áp biên cương năm 2021”