Đoàn thanh niên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Đoàn năm 2021