Đoàn Thanh niên Tổng công ty tham dự Hội nghị Khảo sát của Trung ương Đoàn năm 2015