Đoàn Thanh niên Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức phổ biến, tuyên truyền về Văn hoá an toàn hàng không